این روش را یك پزشك از اهالی شوروی سابق برای رهائی از بیماریهای خود ابداع كرد. او خوردن غذا را به مدت 40 روز كاملا ترك كرد و فقط از آب، ویتامینها و مواد معدنی استفاده می‌كرد. او در این مدت 20 كیلوگرم كم كرد ‌و براساس آنچه در كتاب خود (روزه چهل روزه) آورده، بعد ازدو ماه مجدداً به وزن اولیه اش بازگشت!
علم پزشكی به هیچ وجه چنین روشی را قبول نمی‌كند زیرا ضررهای فراوانی به دنبال دارد. علم پزشكی تأكید دارد نباید طی یك هفته بیش از یك كیلوگرم از وزن بدن كم كرد.

روی جمله مقابل کلیک کنید :   چای لاغری دکتر سینا