در حال حاضر پنج روش رژیم غذایی وجود دارد:
الف) قطع كامل استفاده از كربوهیدرات

ب)
استفاده از پودرهای آماده شده در غذای رژیم گیرنده كه این پودرها معمولا از پست ترین انواع پروتئین هستند و مصرف خیلی از آنها در كشور سازنده ممنوع است، اما این كشورها آنها را به كشورهای عقب افتاده و كشورهای جهان سوم صادر می‌كنند.
پ) استفاده از پروتئین خالص و حذف كامل كربوهیدارت
ت) استفاده از رژیم چربی خالص و حذف كامل كربوهیدرات و پروتئین
ث) استفاده از هر 3 گروه غذائی (كربوهیدارت، پروتئین، چربی)

روی جمله مقابل کلیک کنید :   چای لاغری دکتر سینا