اگر نمی‌توانیم ژنهای رفتاری را تغیر دهیم، چطور می‌توانیم چاقها را لاغر و لاغرها را چاق كنیم؟
همچنان كه ذكر شد، با تهذیب و كنترل ژنهای رفتاری. به عنوان مثال ژن رفتاری به شیر درنده فرمان می‌دهد اگر گرسنه است، انسان را بخورد. آن ژن تغییرناپذیر است، ولی امكان تهذیب و كنترل آن وجود دارد. چنان كه ژنهای رفتاری شیر را كنترل می‌كنند و آنها را فرضاً در عملیات نمایشی سیرك به كار می‌گیرند. همچنان كه دیده‌اید این شیرها مطیع انسان هستند. اما آیا ژن آنها تغییر كرده است، خیر، چون اگر این شیر مدتی طولانی گرسنه بماند، آموزشها را فراموش می‌كند و به فرمان ژن رفتار خوراكی‌، مربی‌اش را می‌خورد.
ژنهای رفتاری بخوربخور چاقها و ژنهای رفتاری نخورنخور لاغرها نیز تغییرپذیر نیستند، ولی قابل كنترل و تهذیب هستند. از این رو، چاقها تا زنده‌اند، میل و رغبت زیادی به خوردن دارند. آنها برای حفظ تناسب اندام خود باید همیشه كم بخورند. لاغرها نیز تا وقتی كه زنده‌اند، میل و رغبتی به خوردن ندارند، از این رو باید برای خوردند غذا بر خلاف میل خود رنج ببرند و به زور بخورند.

روی جمله مقابل کلیک کنید :   چای لاغری دکتر سینا